ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών ιστότοπος (website) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Λαμπρίδης Γ. Παναγιώτης με Α.Φ.Μ. 061829842 ΔΟΥ Ταύρου που εδρεύει στη δημοτική ενότητα Ταύρου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 52, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες γραφιστικές υπηρεσίες τόσο σε έντυπη όσο και σε digital μορφή όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του Kαταστήματος. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα bookdesignstars.com το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bookdesignstars.com. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α) Εξώφυλλα βιβλίων για εκτύπωση

  • Πλήρης σχεδίαση του εξωφύλλου του βιβλίου, του μπροστινού, του πίσω μέρους καθώς και της ράχης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τυπογραφείου του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να κατευθύνει τη BOOKDESIGNSTARS με την αποστολή αρχείων που καθορίζουν τις προδιαγραφές του τυπογραφείου του.
  • Ένα PDF υψηλής ανάλυσης, έτοιμο για εκτύπωση, του εξωφύλλου για αποστολή στο τυπογραφείο του πελάτη.
  • Ένα αρχείο jpeg χαμηλότερης ανάλυσης διαμορφωμένο για χρήση ως εξώφυλλο ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book).
  • Ένας γραμμικός κώδικας ISBN που θa δημιουργηθεί και θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του εξωφύλλου αν χρειαστεί. Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην BOOKDESIGNSTARS τον αριθμό του ISBN.
  • Αγορές εικόνων ελεύθερης χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του βιβλίου. (Εάν ο πελάτης έχει συγκεκριμένα αιτήματα για εικόνες, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.)
  • Ψηφιακή παράδοση των παρεχόμενων αρχείων του εξωφύλλου.

Β) Εξώφυλλα βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή

Η χρέωση της BOOKDESIGNSTARS για το σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού εξώφυλλου βιβλίου (e-book) περιλαμβάνει τα εξής:

  • Πλήρης σχεδίαση του εξωφύλλου του βιβλίου, του μπροστινού μέρους
  • Ένα αρχείο jpeg χαμηλότερης ανάλυσης διαμορφωμένο για χρήση ως εξώφυλλο ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book).
  • Αγορές εικόνων ελεύθερης χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του βιβλίου. (Εάν ο πελάτης έχει συγκεκριμένα αιτήματα για εικόνες, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.)
  • Ψηφιακή παράδοση των παρεχόμενων αρχείων του εξωφύλλου.

Η υπηρεσία σχεδιασμού εξωφύλλου βιβλίων δεν περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης ή εικονογραφήσεις, υπηρεσίες copywriting ή επεξεργασίας κειμένου ή οτιδήποτε άλλο δεν προσδιορίζεται στον παραπάνω κατάλογο.

Γ) Άλλες Υπηρεσίες

Η BOOKDESIGNSTARS προσφέρει κατά περίσταση και διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως σχεδιασμό banners, σελιδοδεικτών, flyers, λογοτύπων και άλλων. Η τιμολόγηση αυτών γίνεται κατόπιν συνεννόησης και αποστολής προσφοράς.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Το Κατάστημα ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Το Κατάστημα δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Κατάστημα μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Το κατάστημα δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Το Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Με τη χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι το Κατάστημα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του καταστήματος. Οι φωτογραφίες των αγαθών είναι ενδεικτικές.

Ο χρήστης του Καταστήματος (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Κατάστημα, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία μέσω του Καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του Καταστήματος γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του Χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος, ακόμα και αν η χρήση του Καταστήματος γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του Καταστήματος σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.

Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

4. ΣΥΜΒΑΣΗ

Για τη σύναψη σύμβασης με το Κατάστημα (π.χ. αγορά υπηρεσίας) μέσω του Καταστήματος απαιτείται η εγγραφή στο Κατάστημα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να κάνει login (αν είναι ήδη εγγεγραμμένος) ή να δηλώσει τα στοιχεία στα οποία θα αποσταλεί το αγαθό. Αν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί, είτε να δηλώσει και ένα password, και, έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν για μελλοντικές συναλλαγές είτε να μη δηλώσει password, οπότε σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων.

Για την εγγραφή απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές, σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παράγραφο του παρόντος που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα.

Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο Κατάστημα. H σύμβαση ολοκληρώνεται κατά τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Έχει Αποσταλεί». Οι λοιπές ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης, πέραν της γνώσεως των όρων του παρόντος, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:

α. Ότι αντισυμβαλλόμενος του χρήστη είναι το Κατάστημα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο παρών,

β. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παραγγέλονται,

γ. Τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη,

δ. Τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας το Κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τις υπηρεσίες.

ε. Ότι ο χρήστης δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο του με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως με e-mail στη διεύθυνση info@bookdesignstars.comκαι ότι το Κατάστημα, αφού εξετάσει το παράπονο θα επικοινωνήσει με τον χρήστη το συντομότερο δυνατό,

στ. ότι με δεδομένο την χρήση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, δεν υφίσταται καμία χρέωση του χρήστη εκ μέρους του Καταστήματος για τη χρήση του Καταστήματος,

ζ. Ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος που αναφέρονται κατωτέρω,

η. Ότι το Κατάστημα υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και ότι η το Κατάστημα παρέχει περαιτέρω εμπορική εγγύηση και υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη μετά την πώληση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους,

θ. Ότι το Κατάστημα τηρεί απαρέγκλιτα τον Κώδικα Δεοντολογίας της «Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση & Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (ΕΠΑΜ) -αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.enepam.gr/ – στην οποία ο χρήστης μπορεί επίσης να απευθυνθεί για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα επανόρθωσης.

Το κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο Κατάστημα.

Το κατάστημα παρέχει την δυνατότητα παραγγελίας των αγαθών στον σύνδεσμο https://www.bookdesignstars.com/υπηρεσίες/ Ο χρήστης έχει σχετικώς τη δυνατότητα να επιλέξει μέσω του Καταστήματος την/τις υπηρεσία/ες που επιθυμεί να αγοράσει αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς κατά την παραλαβή των αγαθών στο φυσικό κατάστημα που έχει επιλέξει. Η εν λόγω παραγγελία θα ισχύει από την στιγμή που ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό e-mail ή SMS για τις ημερομηνίες παραλαβής της παραγγελίας και για όσο χρόνο αναφέρεται στο εν λόγω e-mail ή SMS. Αν ο χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία χωρίς παραλαβή από το κατάστημα), η Εταιρεία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στο Κατάστημα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του Καταστήματος αποτελούν υλικό πνευματικής κειμένων, των εικόνων, τωιδιοκτησία της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Ειδικότερα, τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, τωνν γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα του Καταστήματος, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Καταστήματος εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή του υλικού αυτού στο Κατάστημα σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το Κατάστημα εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα στο Κατάστημα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα του Καταστήματος και της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα του Καταστήματος και τα εμπορικά σήματα του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) στο Κατάστημα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

5.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με την εξόφληση, η BOOKDESIGNSTARS παραχωρεί στον πελάτη αποκλειστική άδεια χρήσης του τελικού σχεδίου του εξωφύλλου (PDF, JPEG ή άλλης μορφής αρχείου) για το βιβλίο ή / και το εξώφυλλο του ηλεκτρονικού βιβλίου και τα σχετικά διαφημιστικά υλικά.

Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τον τελικό σχεδιασμό του καλύμματος με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την αλλαγή μεγέθους για εκτύπωση ή ψηφιακή απεικόνιση. Αν ο πελάτης επιθυμεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, θα συμβουλευτεί την BOOKDESIGNSTARS. Ο πελάτης κατανοεί ότι ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες πληρωμές για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.

Ο πελάτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους οποιασδήποτε σύμβασης άδειας χρήσης για όλες τις εικόνες που αγοράζονται από την BOOKDESIGNSTARS μέσω ενός παρόχου εικόνων τρίτου μέρους για χρήση στον σχεδιασμό του εξωφύλλου του πελάτη. Το κόστος του σχεδίου κάλυψης περιλαμβάνει την άδεια χρήσης αυτών των εικόνων και περιορίζεται σε εκτύπωση 500.000 μονάδων. Για βιβλία με εκτύπωση άνω των 500.000, ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον τέλη αδειοδότησης. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του πελάτη είναι δωρεάν. Ωστόσο, ο φωτογράφος κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα στις φωτογραφίες αυτές και δεν μπορεί να χρησιμοποιήθεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τον σχεδιασμό του βιβλίου.

Η BOOKDESIGNSTARS διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το τελικό σχέδιο βιβλίου του πελάτη, το όνομα και τον τίτλο του βιβλίου στο χαρτοφυλάκιο BOOKDESIGNSTARS και να προωθήσει και να προωθήσει τις υπηρεσίες μας. Η BOOKDESIGNSTARS διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και την κυριότητα του σχεδίου και όλων των υλικών σχεδιασμού.

Εάν ο πελάτης προμηθεύσει την BOOKDESIGNSTARS με υλικά που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τρίτο μέρος, ο πελάτης θα εξασφαλίσει τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης των υλικών πριν κατευθύνει τον σχεδιαστή για να τα ενσωματώσει στο έργο του. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά πνευματικής ιδιοκτησίας με υλικά που παρέχει ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη νομική και οικονομική ευθύνη.

Ρητά συμφωνείται στο παρόν ότι θα εμφανίζεται στο βιβλίο του πελάτη-χρήστη (είτε στο οπισθόφυλλο είτε στη σελίδα πνευματικών δικαιωμάτων) αναφορά του σχεδιαστή που θα εμφανίζεται ως εξής: “Σχεδίαση εξωφύλλου από τον Παναγιώτη Λαμπρίδη της BOOKDESIGNSTARS”.

Τέλος, έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων κ.α., τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία του διαχειριστή του www………., με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Ο διαχειριστής του……….. διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου, που προστατεύεται αυτοτελώς ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων (αρθρ. 2, ν. 2121/1993). Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στον διαχειριστή, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων. Το όνομα χώρου www.bookdesignstars.com έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον διαχειριστή, ο οποίος και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και την εξουσία να αποκλείει τρίτους από την καταχώριση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες και δεν διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών. Η εταιρεία συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την Paypal. To Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης οποιωνδήποτε εξόδων που σχετίζονται με πληρωμές της Paypal. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί το Κατάστημα όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση ενδεικτικά τον αριθμό των σελίδων, τη δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης κλπ Την τιμή επίσης επηρεάζει η γλώσσα γραφής.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και της ολικής επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί. Η εταιρεία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής της, μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιασδήποτε εργασίας στην συμφωνηθείσα τιμή. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αποπληρωμή του ποσού σε 1 δόση η οποία προκαταβάλλεται. Στην περίπτωση που το έργο που παρέλαβε δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα σε 3 μέρες ώστε η εταιρεία να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός 3 ημερών, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η υπηρεσία της Bookdesignstars τυγχάνει της απολύτου έγκρισης του χρήστη-πελάτη. Τέλος το Κατάστημα παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μείνει ικανοποιημένος και επιστρέφεται στον χρήστη το 100 % του ποσού που κατέβαλε για την υπηρεσία εφόσον το Κατάστημα ενημερωθεί μέσω mail ή τηλεφωνικώς εντός 30 ημερών από την πλήρη παράδοση της υπηρεσίας στον χρήστη όπως αυτή εξειδικεύεται παρακάτω.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το Κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του Καταστήματος ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου το Κατάστημα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Καταστήματος και το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία του Καταστήματος να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή της από τη σύμβαση. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πέραν της χρονικής στιγμής που συμφωνήθηκε, ο χρήστης οφείλει να ζητήσει από το Κατάστημα να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων και μόνο σε περίπτωση που δεν παραδοθεί η υπηρεσία εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, δικαιούται ο χρήστης να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται όταν η παράδοση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης, ή εάν ο χρήστης έχει ενημερώσει το Κατάστημα, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν το Κατάστημα παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον χρήστη, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως. Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, το Κατάστημα οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης.

Η κυριότητα των υπηρεσιών μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από αυτόν και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη κατά την παράδοση σε μεταφορέα, εάν ο χρήστης ζήτησε να μεταφερθούν τα αγαθά από μεταφορέα της επιλογής του και αυτός δεν προσφέρθηκε από το Κατάστημα (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του χρήστη έναντι του μεταφορέα αυτού).

8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε περίπτωση ευθύνης του Καταστήματος για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του αγαθού, ο χρήστης δικαιούται, κατ’ επιλογήν του

α. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

β. να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή

γ. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος το Κατάστημα οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο χρήστης δύναται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών στον χρήστη (ή την παράδοση σε μεταφορέα που επέλεξε ο χρήστης διαφορετικό από αυτόν που προσέφερε η Εταιρεία), να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με την Εταιρεία (δηλαδή, για όλα τα αγαθά κάθε παραγγελίας).

Η Εταιρεία στην περίπτωση θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν μέσω PayPal, -σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων-, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην τυχόν επιλογή του χρήστη να χρησιμοποιηθεί τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το Κατάστημα), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το Κατάστημα θα ενημερωθεί για την υπαναχώρησή του χρήστη (μέσω email, τηλεφώνου ή δελτίου επιστροφής).

Ο χρήστης οφείλει, στη περίπτωση αυτή, να επιστρέψει με μέσο της επιλογής του και με δικά του έξοδα τα αγαθά στο Κατάστημα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δικαιούται, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημέρες από την παράδοση κλπ), να αντικαταστήσει οποιοδήποτε αγαθό της παραγγελίας με άλλο αγαθό, στην ίδια ως άνω κατάσταση, χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να χρεωθεί (ο χρήστης) με νέα έξοδα αποστολής.

Τα παραπάνω ισχύουν για παραγγελίες που έχουν δοθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου γραπτής επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα ακύρωσης, υπαναχώρησης ή αντικατάστασης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελαττωματικών αγαθών.

Ρητά συμφωνείται ότι το Κατάστημα ευθύνεται μόνο για κάθε θετική ζημία η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαρεία αμέλειά του. Επιπλέον το Κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ζημία προκληθεί στον χρήστη της υπηρεσίας. Η έκταση της αποζημίωσης για οποιαδήποτε αξίωση του χρήστη κατά του Καταστήματος, η οποία απορρέει από τη σύμβαση ή εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που πληρώνει ο χρήστης για την παροχή της υπηρεσίας και εφόσον η αξίωση αυτή προκύπτει μόνο από δόλο ή βαριά αμέλεια του Καταστήματος μετά από έλεγχο του χρήστη και ενημέρωση του Καταστήματος μέσω mail ή τηλεφώνου για πιθανά λάθη στις μακέτες του Καταστήματος.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Η χρήση του Καταστήματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα συμβάσης που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση χρήσης του καταστήματος από άλλη χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.